§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Młodzi, zdolni, atrakcyjni” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, XVII piętro, tel. (22) 656 65 01. Uczelnia wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 200, (dalej: „Organizator”). Konkurs prowadzony jest w celu promocji Liceum Ogólnokształcącego Multimedia w Warszawie.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 
 5. Konkurs prowadzony jest w ramach serwisów społecznościowych Facebook.
 6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie), zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w dniu rozpoczęcia Konkursu nie ukończyła 25 roku życia. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnej mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą ich opiekuna prawnego i zobowiązane są na żądanie Organizatora przedłożyć taką zgodę. 
 2. Uczestnictwo w Konkursie wymaga posiadania przez Uczestnika aktywnego profilu w ramach danego portalu społecznościowego. 
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub innym stosunku cywilnoprawnym. 
 4. Osoba przystępująca do Konkursu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu, a udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją treści Regulaminu. 
 5. Organizator ma prawo wykluczenia z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika, jak również ma prawo odmowy przyznania nagrody Uczestnikowi w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu. 

§ 3

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i opublikowaniu przez Uczestnika za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook) na profilu Organizatora, pod postem konkursowym, zdjęcia odpowiadającego na hasło konkursowe: „Młodzi, zdolni, atrakcyjni”.
 2. Organizator pozostawia do decyzji Uczestnika wybór techniki fotograficznej i dopuszcza dowolną obróbkę komputerową wykonanej fotografii. 
 3. Konkurs rozpocznie się 07.06.2021 r. i potrwa do 21.06.2021 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021 r.
 4. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech Uczestników oraz zostaną przyznane nagrody za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego. 
 5. Nagrodami w Konkursie są:
  1. za zajęcie miejsca 1: karta prezentowa empik o wartości 200 zł
  1. za zajęcie 2 miejsca: karta prezentowa empik o wartości 100 zł
  1. za zajęcie 3 miejsca: karta prezentowa empik o wartości 50 zł

Wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 350 zł brutto.

Karty prezentowe są przeznaczone do wykorzystania w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym empik.com. Karta prezentowa jest elektronicznym bonem towarowym, którym można płacić za zakupy dokonane w sieci salonów Empik lub na stronie internetowej empik.com. Zastępuje ona gotówkę. Karty prezentowe mogą być wykorzystane na wszystkie produkty oznaczone „Sprzedaje empik.com.”

§ 4

Prawa autorskie i zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Przesłanie przez Uczestnika zdjęcia, jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie, przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora wizerunku osób na nim się znajdujących. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie zdjęcia, co do którego przysługują mu prawa autorskie lub za zgłoszenie zdjęcia z wizerunkiem osoby, która na to zgody nie wyraziła lub zgody nie wyraził opiekun prawny tej osoby. 
 2. Wraz z przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
 3. posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonych przez niego fotografii;
 4. zgłoszona do Konkursu fotografia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 5. posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 6. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na wykorzystywanie przez Organizatora fotografii konkursowych na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do sieci komputerowych, sieci Internet, publiczne udostępnianie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora, wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, przetwarzanie, obróbka, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.
 7. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie majątkowe prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności. 
 8. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania konkursowego. Działania Organizatora nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć bez informowania o tym Uczestnika z innych przyczyn, np. gdy zawierają one treści obraźliwe, odwołujące się do jakiejkolwiek formy dyskryminacji, naruszają prawo lub w jakikolwiek inny sposób są sprzeczne z celem i tematyką Konkursu. Organizator Konkursu może usuwać zdjęcia według własnego uznania.

§ 5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy przesłać do Organizatora w terminie 7 dni od dnia zajścia zdarzenia lub od dnia, w którym zdarzenie miało mieć miejsce, nie później jednak niż do dnia 07.07.2021 r., na piśmie na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem maila na adres: bos@wsp.pl z dopiskiem: „Reklamacja – konkurs Młodzi, zdolni, atrakcyjni” wraz z uzasadnieniem. 
 2. Reklamacje rozstrzygnie Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji, kontaktując się zwrotnie z wykorzystaniem kanału komunikacji, za pośrednictwem którego została złożona reklamacja. 
 3. Datą wniesienia reklamacji jest dzień otrzymania przez Organizatora pisma zawierającego reklamację. 
 4. Organizator w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi wartości nagrody i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady istniejące lub powstałe w nagrodach. 

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Opublikowanie zdjęcia konkursowego w mediach społecznościowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, każdy z Uczestników wyraża w szczególności zgodę na publikację nazwy profilu użytkownika na profilach społecznościowych Organizatora.
 2. Przesłanie Organizatorowi danych osobowych wskazanych w § 3 ust. 11 Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celach związanych z udziałem w Konkursie. 
 3. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych z prowadzonym konkursem jest Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, XVII piętro, tel. (22) 656 65 03/ 656 65 01. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pod adresem bos@wsp.pl.
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w imieniu Organizatora jest możliwy pod adresem: bos@wsp.pl. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan dr Janusz Grobicki.
 5. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Może jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w prowadzonych działaniach na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą. Może zdarzyć się też tak, że Twoje dane przekażemy do Urzędu Skarbowego, jeżeli z uwagi na podejmowane działania powstanie konieczność rozliczenia z nim.
 6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu umożliwienia udziału w Konkursie i odebrania przewidzianych w Konkursie nagród na podstawie zgody każdego z Uczestników, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W przypadku gdy konieczne będzie rozliczenie nagrody z Urzędem Skarbowym Twoje dane będzie przetwarzać z uwagi na konieczność wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 7. Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej, lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane podane podczas wypełniania formularza kontaktowego będą przechowywane przez 6 miesięcy, chyba że z jego wykorzystaniem przekazana została nam sprawa wymagająca czasu na jej rozpatrzenie, w takim wypadku dane będziemy przechowywać do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia. Jeżeli dane przetwarzamy z uwagi na Twój udział w konkursie będą one przetwarzane jedynie przez czas jego trwania w tym rozstrzygnięcia i przekazania nagród. Jeżeli wymagane jest rozliczenie nagród z Urzędem Skarbowym, w takim wypadku dane będą przetwarzane przez okresy niezbędne dla potrzeb podatkowych, tj. przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Jeżeli w którejkolwiek chwili postanowisz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zgromadzone dla celów konkursowych zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli ustawowy obowiązek ich przechowywania.
 10. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Wzięcie udziału w Konkursie i podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 13. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie danych osobowych przez Uczestników oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do umożliwienia udziału w Konkursie. 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie na Facebooku https://www.facebook.com/liceummultimedia.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki i zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator ma prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wyłączone z Konkursu przez Organizatora bez konieczności składania wyjaśnień. 
 5. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 
 6. Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator za pośrednictwem adresu mailowego: bos@wsp.pl.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowych Facebook. Wszelkie komentarze, pytania, skargi i reklamacje związane z Konkursem winny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.